DLACZEGO RODZICE ODDAJĄ DZIECI POD OPIEKĘ OSÓB TRZECICH?

Są cztery główne powody, dla których rodzice decydują się na powrót do pracy:

1. RZECZYWISTY PRZYMUS FINANSOWY

Wiele rodzin może przetrwać jedynie wówczas, gdy oboje małżonkowie pracują. Podobnie matki samotnie wychowują­ce dzieci – one także zmuszone są do podjęcia pracy zarobko­wej. W powyższych przypadkach podjęcie pracy jest życiową koniecznością. Jak wykazały badania, 62% pracujących za­wodowo kobiet przyznało, że wolałoby przebywać z dziećmi w domu do czasu ich pójścia do szkoły.

2. POZORNY PRZYMUS FINANSOWY

Wiele małżeństw sądzi, że musi pracować, choć dogłębna analiza wykazuje, że u podłoża takich przekonań leży chęć podwyższenia standardu życia. W związku z tym, że ludzie zawierają związki małżeńskie i mają dzieci nieco później niż kiedyś, trudniej jest im zrezygnować z przyzwyczajeń związa­nych z wysokimi dochodami. Kilkadziesiąt lat temu nikogo nie dziwiło obniżenie poziomu życia w związku z przyjściem na świat dziecka. Była to rzecz normalna. Dziś wzorce, do których dążymy, kształtowane są przez media i społeczeństwo. To ostatnie, bardziej nastawione na rywalizację niż wzajemne wspieranie się, ustala dochody na poziomie przewyższającym nasze rzeczywiste potrzeby.

3. PRESJA Z ZEWNĄTRZ

Wiele matek uważa, że powinny pracować zawodowo, gdyż taka jest norma, i jeśli zrezygnują z pracy i zajmą się wyłącz­nie dziećmi, ucierpi na tym ich prestiż. Feminizm nigdy jasno nie sprecyzował pojęcia macierzyństwa, natomiast wychowy­wanie dzieci jako wyłączne zajęcie określał czasami jako mało ambitne. Wiadomo też powszechnie, że mężczyzna rezygnu­jący z dobrej posady i decydujący się na urlop wychowawczy budzi zdumienie.

4. SATYSFAKCJA ZWIĄZANA Z ROBIENIEM KARIERY

Dla niektórych kobiet satysfakcja płynąca z pracy zawodo­wej jest na tyle duża, że nie potrafią wyobrazić sobie, iż mo­głyby spędzać czas w domu z dziećmi. Są też przypadki, w których żadne z rodziców nie jest gotowe do pełnienia swych rodzicielskich obowiązków i dzieci muszą być odsu­nięte na plan dalszy.

W Australii 26% matek podejmuje pracę, zanim dziecko ukończy pierwszy rok życia. 45% kobiet pracuje zawo­dowo, gdy najmłodsze z dzieci ma cztery lata, a około 59%, gdy najmłodsze dziecko skończy 6 lat. Ojcowie pracują stale w około 70% rodzin i tylko 5% ojców decy­duje się pozostać w domu, by opiekować się dziećmi.