DRUGA WAŻNA DECYZJA, KTÓRĄ MUSZĄ PODJĄĆ RODZICE

Decyzja o wydaniu dziecka na świat jest z pewnością jedną z najważniejszych w naszym życiu. Nie mniej ważną sprawą jest to, kto będzie opiekował się naszym dzieckiem. Świado­mie używamy słowa ?opiekować”, gdyż powszechnie wiado­mo, że rozwój psychiczno-emocjonalny jest u dziecka najbar­dziej intensywny w pierwszych pięciu latach jego życia. O dzieciach, które od trzeciego miesiąca spędzają w żłobku lub u opiekunki siedem, osiem godzin dziennie, można wła­ściwie powiedzieć, że nie są wychowywane, lecz poddawane opiece. To, jakie będą, w jaki sposób będą osiągały komfort psychiczny, jak nauczą się dyscypliny, jakie wartości i posta­wy będą dla nich ważne – będzie wypadkową zachowań i charakterów wielu ludzi, reprezentujących niekiedy bardzo różne filozofie życiowe. Dzieci te na pewno nie będą miały problemów adaptacyjnych, ale czy będą zdolne do zawią­zania zażyłych kontaktów z innymi? W jaki sposób połą­czą wszystkie przekazywane im style zachowań i systemy war­tości?

Obie kwestie – pierwsza dotycząca posiadania dziecka, dru­ga wychowywania – są ze sobą ściśle związane. Znamienna jest tu wypowiedź pewnego dyrektora żłobka, który tak sko­mentował postawę rodziców domagających się przyjmowa­nia do prowadzonej przez niego placówki coraz młodszych dzieci i na coraz dłuższy pobyt: ?Po co ci ludzie w ogóle decy­dują się na dziecko?” Nie mógł tego trafniej ująć.