PLACÓWKI RODZINNE

Placówki rodzinne to rozwiązanie, w którym władze lokal­ne zezwalają matkom na podjęcie we własnych domach opie­ki nad grupą pięciorga dzieci z innych rodzin. Zwykle jedno z nich to niemowlę, pozostałe są w różnym wieku. Domy są poddawane kontroli dla zapewnienia bezpiecznych warun­ków – bezpieczne meble, przejścia, ogrodzenia i tak dalej. Koordynatorzy placówek rodzinnych z uwagą przyglądają się, jak sprawowana jest opieka, i nie udzielą licencji komuś, kto nie uzyska satysfakcjonującej oceny.

Wybierając opiekunkę, najlepiej poszukać kogoś zajmują­cego się tym już od jakiegoś czasu, a poza tym robiącego wra­żenie osoby zadowolonej i dobrze zorganizowanej. Zaufaj własnym odczuciom co do osoby i całej rodziny, ale przyjrzyj się też uważnie zachowaniu pozostałych dzieci.

Wielką zaletą takiego rozwiązania jest to, że w placówkach rodzinnych panuje domowa atmosfera i przy odrobinie szczę­ścia dziecko może tam nawiązać trwałe przyjaźnie i być trak­towane w sposób indywidualny. Jak w każdym związku opar­tym na zaufaniu czas i poznawanie osoby to twoje jedyne po­moce. Jeśli ci się powiedzie, osoba ta może stać się przyjacie­lem rodziny, a także ukochanym dodatkiem do życia twego dziecka.

Również dla ciebie placówka rodzinna jest lepszym rozwią­zaniem niż przedszkole. Poświęć nieco czasu i porozmawiaj z opiekunką twojego dziecka przy filiżance herbaty i zostań­cie przyjaciółkami, jeśli to tylko będzie możliwe. Dobrze jest zrobić parę wywiadów i odwiedzić kilka opiekunek, aby spraw­dzić, która sprawi na tobie najlepsze wrażenie. Chodzi o zbyt ważną sprawę, żeby nie podjąć wszelkich możliwych sposo­bów zabezpieczenia się.

Istnieje niewielkie, ale poważne ryzyko (jak w wypadku każ­dej formy opieki nad dzieckiem) wystąpienia molestowania se­ksualnego, być może przez męża albo starsze dziecko w ro­dzinie, albo przez pracownika przedszkola. (Badania klinicz­ne wykazały, że 10% poważnych przypadków molestowania zdarza się w placówkach opieki nad dzieckiem.) Jednym z kry­teriów pozwalających na pozostawienie dziecka pod opieką innych jest jego wiek, pewność, że jest dość duże, aby jasno powiedzieć, że dzieje się coś złego.